Bonnier Business Forum Oy:n palveluiden käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Bonnier Business Forum Oy:n (jäljempänä ”BBF”) tarjoamiin verkon kautta välitettäviin palveluihin mukaan lukien mobiilipalvelut, sähköpostipalvelut, sähköpostin liitännäispalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muihin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin (jäljempänä”Palvelut”).

Palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa (i) Käyttöehtoja, (ii) mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä koskevia ehtoja, ja (iii) Palveluiden kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Palveluiden käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja kyseisen palvelun osalta. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Palveluihin sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja BBF:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot, suorittanut palvelun edellyttämät maksut, ja BBF on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

BBF myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluita kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti.  Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Palveluita kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta BBF:n kanssa. Mikäli käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman BBF:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. BBF:lla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle BBF- tai Bonnier-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluja kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, sekä muiden palvelujen käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Tarkemmat palvelukohtaiset rekisteröitymisohjeet löydät palveluiden verkkosivuilta:

  • Hoiva&Terveys Sote
  • Hoiva&Terveys Yhtiöt
  • Kiinteistö-uutiset
  • Asuntomarkkina
  • Bonnier Pro

Käyttäjä on vastuussa Palvelujen käyttöön tarvittavien tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä BBF:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

2. Organisaatiokohtainen käyttö

Käyttöoikeus voi erikseen sovittaessa olla myös organisaatiokohtainen, jolloin tilattavat Palvelu toimitetaan asiakkaana olevan yrityksen tai muun organisaation IP-osoitteella organisaation intranettiin. Mikäli kyse on organisaatiokohtaisesta käytöstä, noudatetaan näitä käyttöehtoja soveltuvin osin. Sopimuskumppanina oleva yritys tai muu organisaatio on velvollinen ilmoittamaan sopimuskauden aikana tapahtuvista käyttäjämäärien muutoksista. BBF:llä on käyttäjämäärien noustessa oikeus korottaa hintoja muutoksia vastaavasti.

3. Palveluiden toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

BBF pyrkii pitämään Palvelut käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt ja katkokset mahdollisimman nopeasti. BBF ei kuitenkaan vastaa Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista käyttäjälle, mukaan lukien Palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

BBF:lla on oikeus keskeyttää Palveluiden tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. BBF rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. BBF kehittää Palveluita jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. BBF:lla on milloin tahansa oikeus lopettaa Palveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle. BBF ilmoittaa maksullisten palveluiden merkittävistä muutoksista käyttäjille mahdollisuuksien mukaan etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa.  Mikäli BBF lopettaa maksullisen palvelun kokonaisuudessaan kesken voimassaolevan sopimuskauden palauttaa BBF käyttäjälle sen osuuden palvelua koskevista maksuista, joka vastaa käyttämättä jäävää palvelun osuutta.

4. Palvelusta perittävät hinnat

BBF:n tarjoamat Palvelut tai niiden osat voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla tietystä maksullisesta Palveluiden osasta perittävän maksun, käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä Palvelua.

Palveluiden pääasiallinen tilausmuoto on kestotilaus eli toistaiseksi jatkuva tilaus. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä irtisanoo tilauksen sopimusehtojen mukaan. Tilaus tulee irtisanoa sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. BBF vahvistaa irtisanomisen sähköpostitse. Laskun maksamatta jättäminen ei vastaa tilauksen irtisanomista. Palveluita on mahdollista tilata poikkeustapauksissa myös määräaikaisesti.

BBF voi muuttaa Palveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan mahdollisesti tarkemmin palvelun omissa ehdoissa.

5. Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu kunkin palvelun verkkosivulla.

BBF:lla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Palveluiden kautta. BBF:lla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

6. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli käyttäjä on kuluttajansuojalain mukainen kuluttaja, hänellä on ostamiensa tavaroiden ja palveluiden osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä BBF:lle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä taikka tavaran vastaanottamisesta.

Käyttäjällä ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, on BBF:lla oikeus veloittaa palvelusta normaali sopimuskauden hinta palveluhinnaston mukaan.

Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan tavaroiden palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset, ellei muuta ole erikseen kyseisen palveluin erityisehdoissa mainittu. BBF:lla on oikeus vähentää tavaran käytön johdosta aiheutunut arvonaleneminen.

Mikäli Käyttäjä ei ole kuluttaja tai hänellä ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, toimitaan BBF:n tilausehtojen mukaisesti.

7. Palvelujen sisältö

Palvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

BBF ei takaa, että (i) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat käyttäjän odotuksia, (ii) palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia.

Palveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi BBF:a tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi pätevästi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää BBF:a tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. BBF ei vastaa Palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

7.1. Palvelujen sisältämä aineisto

Palveluiden sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat BBF:lle tai ovat BBF:n itselleen lisensoimia. Käyttäjä ei saa mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei BBF ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjävelvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain 23 §:n mukaisen jälkipainantakiellon.

7.2. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Palveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen BBF:lle tai välittämiseen Palveluiden avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

BBF ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä BBF:a että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa BBF:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt BBF:lle Palveluiden kautta. BBF:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Palveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. BBF:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. BBF ei maksa käyttäjän Palveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi BBF:n Verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen käyttäjän Palveluihin tallentama tai Palveluiden avulla välittämä aineisto ei edusta BBF:n mielipidettä tai osoita BBF:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

BBF:llä on oikeus poistaa käyttäjien Palveluihin lähettämiä viestejä sekä muuta aineistoa palveluistaan. Koska käyttäjien lähettämä sisältö voidaan poistaa Palveluista ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Palveluihin lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Palveluiden ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin BBF:a vastaan liittyen BBF:lle toimittamaansa tai Palveluiden kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan BBF:ia mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Palveluiden kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan BBF:lle tästä aiheutuvat vahingot.

7.3. Yhteistyökumppanin toimittama aineisto

Tietyissä Palveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa yhteistyökumppanille annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen BBF:lle tai välittämiseen Palveluiden avulla (esimerkiksi blogikirjoitukset ja advertoriaalit).

BBF ei ole velvollisuutta tarkastaa yhteistyökumppanin lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Yhteistyökumppanin tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Yhteistyökumppani vastaa sekä BBF:a että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Yhteistyökumppani antaa BBF:lle rajoittamattoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka yhteistyökumppani on lähettänyt BBF:lle. BBF:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Palveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. BBF:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. Yhteistyökumppani vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi BBF:n Verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yhteistyökumppanin Palveluiden avulla välittämä aineisto ei edusta BBF:n mielipidettä tai osoita BBF:n olevan kyseisen yhteistyökumppanin kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

BBF:llä on oikeus poistaa yhteistyökumppanin aineisto Palveluistaan. Koska yhteistyökumppanin lähettämä sisältö voidaan poistaa Palveluista ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Palveluihin lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Palveluiden ulkopuolella. Yhteistyökumppani on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Yhteistyökumppani sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin BBF:a vastaan liittyen BBF:lle toimittamaansa aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan BBF:ia mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat yhteistyökumppanin toimittamasta aineistoista, sekä korvaamaan BBF:lle tästä aiheutuvat vahingot.

8. Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelut saattavat sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska BBF ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, BBF ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. BBF ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. BBF kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muihin ehtoihin. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

9. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan BBF:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, BBF:n Palveluiden Tietosuojakäytännön, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

10. Vastuunrajoitus

BBF (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta BBF vastaa tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista Palveluista sekä Palveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.

11. Henkilötiedot ja tietoturva

Henkilötietojen käsittely palveluiden yhteydessä on kuvattu Tietosuojakäytännössä.

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa BBF:lle tai kolmansille osapuolille.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa BBF:n Palveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut BBF:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

BBF ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

13. BBF Uutispalvelujen erityisehdot

13.1 Seuraavat maksulliset palvelut ovat BBF:n uutispalveluja

  • Hoiva&Terveys Sote
  • Hoiva&Terveys Yhtiöt
  • Kiinteistö-uutiset
  • Asuntomarkkina

Näihin palveluihin sovelletaan muiden käyttöehtojen lisäksi tämän sopimuskohdan mukaisia erityisehtoja.

13.2     BBF Uutispalvelujen käyttö on rajattu asiakkaina olevien organisaatioiden ja käyttäjien sisäiseen käyttöön.

13.3     Mikäli käyttäjä haluaa tehdä linkityksiä omilta verkkosivuiltaan BBF Uutispalvelujen sisältöön tai muutoin jakaa BBF Uutispalvelujen sisältöä, tulee asiasta sopia erikseen BBF:n kanssa.

13.4     BBF:llä on oikeus tiedottaa asiakkaana oleville organisaatioille ja niiden palvelua käyttäville työntekijöille kaikista BBF Uutispalvelujen tuotteista ja niiden teknisistä ratkaisuista sillä tavalla kuin BBF yleisesti viestittää asiakkaille ja markkinoille.

13.5        BBF Uutispalvelujen hinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaan tai osapuolten sopimuksen mukaan.

13.6     Tilatun uutispalvelun hinta maksetaan etukäteen, mikäli osapuolet eivät toisin ole sopineet. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvolisäverottomina ja laskuun lisätään arvolisävero tai muu lisättävä kulu. Lasku on maksettava 14 päivän kuluessa laskun kirjaamisesta, jonka jälkeen laskusta peritään laissa määritelty viivästyskorko.

13.7     BBF Uutisten kaikki tilaukset ovat toistaiseksi voimassaolevia joko kuukauden tai vuoden kerrallaan voimassaolevia tilauksia.

13.8     Mikäli vuositilausta ei irtisanota viimeistään 30 päivää ennen uuden tilausjakson alkamista jatkuu se automaattisesti seuraavan tilausjakson ajan. Vuositilaus voidaan siirtää kollegan nimiin tilausjakson aikana.

13.9     Mikäli kuukausitilausta ei irtisanota viimeistään 5 päivää ennen uuden kuukauden mittaisen tilausjakson alkamista, jatkuu se automaattisesti.

14. Bonnier Pro – palvelun erikoisehdot

Bonnier Pro -palveluun sovelletaan muiden käyttöehtojen lisäksi tämän sopimuskohdan mukaisia erityisehtoja.

14.1     Bonnier Pro -kuukausitilaus on toistaiseksi voimassa oleva ja uusiutuu kuukausittain. Mikäli tilausta ei irtisanota viimeistään 5 päivää ennen uuden tilausjakson alkamista, jatkuu se automaattisesti.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä BBF:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne BBF:ia vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

16. Käyttöehtojen ja sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin BBF:n ylläpitämiin Palveluihin. Sopimus Käyttäjän ja BBF:n välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

BBF voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. BBF informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska BBF voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palveluissa.

Bonnier Business Forum Oy 21.11.2017, päivitetty 19.5.2023.

Start typing and press Enter to search